سرمايه،  جلد ١
پيشگفتارها

 

* پی‌‌نویس پیشگفتار نشر اول

 

 

 

پی‌‌نویس پیشگفتار نشر اول

 

۱- اين كار از آن جهت ضرورتى هر چه بيشتر مى‏يابد كه حتى در بخشى از نوشته فرديناند لاسال در پاسخ به نوشته مشترک شولتسه و دِليتسش [Schulze-Delitzsch] - آنجا كه مدعى ارائه «جوهر فكرى» توضيحات من درباره اين موضوعات شده - اشتباهات مهمى رخ داده است. اگر فرديناند لاسال همه احكام كلى نظرى موجود در کارهاى اقتصادى خود را تقريبا كلمه به كلمه از نوشته‏هاى من بعاريت گرفته، آنهم بدون ذكر ماخذ -  بعنوان مثال احكامش در باره ماهيت تاريخى سرمايه، در باره رابطه ميان مناسبات توليدى و شيوه توليدي، و غيره و غيره، تا حتى سطوح پائين‏ترِ استفاده از اصطلاحات ابداعى من-  همه اينها را شايد بمنظورهای تبليغی انجام داده باشد.1 بحث من در اينجا طبعا بر سر شرح و بسط و كاربرد عملى اين احكام از جانب او، كه هيچ ربطى به من ندارد، نيست.

 

1 «لاسال در روابطش با ما همواره مدعی بود که شاگرد مارکس است و به این دلیل مانیفست [کمونیست] را پایه نظراتش می‌داند. اما در تبلیغات عمومی خود در سال‌های ۴-۱۸۶۲ از طرح مطالبه انجمن‌‌های تعاونی تولید که دولت با اعطای اعتبارات از آنها حمایت می‌کند گامی فراتر نرفت» (انگلس، مانیفست کمونیست، مقدمۀ نشر انگلیسی ۱۸۸۸).