سرمایه،  جلد ١
پیشگفتارها

 

* پیشگفتار نشر اول

* پی‌‌نویس پیشگفتار نشر اول

* پیشگفتار نشر فرانسه

* پیشگفتار نشر دوم

* پی‌نویس‌های پیشگفتار نشر دوم

* پیشگفتار نشر دوم فرانسه

* پیشگفتار نشر سوم

* پیشگفتار نشر انگلیسی

* ‌‌پی‌نویس‌های پیشگفتار نشر
  انگلیسی

* پیشگفتار نشر چهارم

 

 

 

پیشگفتار نشر دوم فرانسه

 

به خواننده

آقای ژوزف روُا [Roy] وظیفه ترجمه‏ای حتی‌الامکان دقیق و حتی لغت به لغت را بر عهده گرفت، و اکنون آنرا با امانت كامل به انجام رسانده است. اما دقیقا همین امانت وی مرا بر آن داشت تا در متن ترجمه او تغییراتی بدهم، و در این كار قابل فهم‏تر ساختن آن برای خواننده را مد نظر قرار دهم. این تغییرات، كه روز به روز و همراه با انتشار جزوه به جزوۀ كتاب بعمل آمده، با دقتی یكسان به انجام نرسیده و لاجرم سبب از دست رفتن انسجام سبك نگارش‏ شده است.   

وقتی به این كار تجدید نظر دست بردم، دریافتم كه باید آن را به متن اصلی (نشر دوم آلمانی) نیز تسری دهم؛ برخی مباحث آن را ساده‏تر و برخی را تكمیل كنم، مطالب تاریخی یا آماری دیگری بر آن بیفزایم، نظرات انتقادی در آن وارد كنم، و الی آخر. لذا نقایص‏ ادبی این نشر فرانسه هر چه باشد، از ارزش‏ علمی‌یی مستقل از متن اصلی برخوردار است، و حتی آن دسته از خوانندگانی كه به زبان آلمانی آشنائی دارند باید به آن مراجعه كنند.

بخش‌‌هائی از پیشگفتار نشر دوم آلمانی را كه به تكوین و تكامل اقتصاد سیاسی در آلمان و روش‏ بكار گرفته شده در كتاب حاضر مي‏پردازد بدنبال مي‌آورم.

 

كارل ماركس‏،

لندن، ۲۸ آوریل ۱۸۷۵